Văn bản pháp luật

Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Ngày đăng: 06/01/2021 09:14 AM

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

Ngày đăng: 06/01/2021 08:38 AM

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Ngày đăng: 06/01/2021 09:20 AM

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Ngày đăng: 06/01/2021 09:24 AM

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 06/01/2021 09:31 AM

Sửa đổi, bổ xung các Nghị Định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu báo giá