NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP

Ngày đăng: 06/01/2021 09:31 AM

  CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 140/2018/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

   

  NGHỊ ĐỊNH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy 2008;

  Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

  Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14 tháng 3 năm 2003;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Chương I

  LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

  “Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  1. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

  b) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

  c) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

  2. Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức.”

  2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau:

  “1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

  b) Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp;

  c) Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định;

  d) Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định này;

  đ) Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định:

  Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội;

  Bản sao hợp đồng lao động;

  Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm định.”

  3. Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 5 như sau:

  “c) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều này trong trường hợp có sự thay đổi.”

  Xem thêm ...

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Yêu cầu báo giá